ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Fundacja pod nazwą: „Z cukrzycą na Ty”, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Artura Rydosza oraz Konstantego Marszałka, zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 29 kwietnia 2020 r. przed notariuszem Jerzym Koblańskim, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Szycach, nr Rep A nr 4572/20.
§ 2.
Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 3.
Siedzibą Fundacji jest miasto Lesko.
§ 4.

  1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Dla właściwego realizowania swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Fundacja może tworzyć stałe lub czasowe oddziały terenowe.

§ 5.
Ministrem właściwym ze względu na cele fundacji związane z ochroną i promocją zdrowia, w tym działalności leczniczej jest Minister Zdrowia, a w zakresie realizacji celu stanowiącego działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej – Minister Rozwoju.
§ 6.
Fundacja używa pieczęci z danymi wskazującymi jej nazwę oraz siedzibę.


ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7.

Celami Fundacji są:
a) ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219),
b) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,

§ 8.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez działania w zakresie:
a) zrzeszanie naukowców zajmujących się działalnością związaną z wdrażaniem nowych technologii w związku z ochroną i promocją zdrowia,
b) aktywne wspieranie działalności naukowej oraz działalności badawczej,
c) prowadzenie badań i studiów samodzielne lub przy współpracy z innymi instytucjami, stowarzyszeniami oraz podmiotami,
d) inicjowanie działań zmierzających do wspierania rozwoju gospodarczego i podejmowania przedsięwzięć wspólnych dla środowiska naukowego i gospodarczego,
e) upowszechnianie osiągnięć naukowych i wdrożeniowych,
f) upowszechnianie osiągnięć w dziedzinie innowacyjności,
g) organizację posiedzeń naukowych i dyskusyjnych, spotkań, wykładów, zjazdów naukowych i dydaktycznych, szkół letnich, wystaw, kongresów, konferencji, targów, kursów i szkoleń oraz ich promocję,
h) współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i towarzystwami naukowymi, badawczymi,
i) uczestnictwo w konferencjach krajowych i międzynarodowych,
j) działalność wydawniczą, poligraficzną i wystawienniczą oraz gromadzenie księgozbiorów i materiałów w formie cyfrowej,
k) przyznawanie nagród i wyróżnień, organizowanie i obejmowanie patronatem konkursów naukowych,
l) podejmowania realizacji zadań publicznych w zakresie zgodnym z celami statutowymi Fundacji.

Fundacja wykonuje swoje działania na rzecz ogółu społeczności.

§ 9.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać, w ramach swoich możliwości, działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, o ile ich działalność jest zgodna z celami statutowymi Fundacji.

Fundacja może przystąpić do krajowych i zagranicznych stowarzyszeń (zrzeszeń, organizacji, towarzystw) lub należeć do organizacji międzynarodowych, o ile organizacja lub stowarzyszenie, do którego Fundacja przystępuje będzie posiadało podobne cele swojej działalności.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 10.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 2 000 zł (słownie dwa tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działalności.
§ 11.

Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.

Fundatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za długi i zobowiązania Fundacji.
§ 12.

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a) darowizn, spadków i zapisów,
b) dotacji i subwencji od osób prawnych, w tym dotacji od instytucji publicznych,
c) dochodów ze zbiórek publicznych,
d) dywidend i zysków z akcji i udziałów,
e) dotacji Fundatora,
f) działalności gospodarczej.

Dochód z działalności gospodarczej służyć ma wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych Fundacji.


§ 13.

Cały dochód Fundacji przeznaczany będzie na realizację jej celów statutowych.

Fundacja nie może:
a) udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (dalej „Osoby Bliskie”),
b) przekazywać majątku Fundacji na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich Osób Bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich Osób Bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji,
d) zakupywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich Osób Bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 14.

Organami Fundacji są: Rada Nadzorcza i Zarząd Fundacji.

W przypadku odwołania, rezygnacji lub/i wygaśnięcia mandatu członka Organu Fundacji w trakcie trwania kadencji, odpowiednim osobom/organom, uprawnionym do powołania członków władz Fundacji przysługuje prawo powołania uzupełniających członków władz.
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Jeżeli członkowie organu Fundacji wyrazili na to zgodę w formie dokumentowej, głosowanie poza posiedzeniami organów Fundacji może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Możliwość udziału w posiedzeniu organu Fundacji przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.

Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach organów Fundacji odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:
a) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
b) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek organu Fundacji może wypowiadać się w toku obrad;
c) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.

RADA NADZORCZA
§ 15.

Rada Nadzorcza składa się z 2 do 5 członków – Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz pozostałych Członków Rady Nadzorczej. Pierwszymi Członkami Rady Nadzorczej są Fundatorzy lub osoby przez nich wskazane (po jednej osobie wskazanej przez każdego Fundatora).

Fundatorzy mogą podjąć jednogłośną uchwałę w przedmiocie powołania kolejnych Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień, o których mowa w § 15 ust. 1 Statutu.

Członków Rady Nadzorczej powołują Fundatorzy lub ich następcy prawni, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów. Każdy Członek Rady Nadzorczej, powoływany jest na wspólną 2-letnią kadencję. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani w każdym czasie z funkcji przez Fundatorów, którzy podejmują w tym zakresie uchwałę zwykłą większością głosów.

Przewodniczącym Rady Nadzorczej jest osoba wybrana przez wszystkich członków Rady Nadzorczej, bezwzględną większością, w obecności co najmniej połowy Członków Rady Nadzorczej. Kadencja Przewodniczącego Rady Nadzorczej upływa wraz z końcem kadencji Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej może powołać, a w przypadku, gdy w skład Rady Nadzorczej wchodzi co najmniej 4 Członków – powołuje Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spośród Członków Rady Nadzorczej.

Nie mogą być członkami Rady Nadzorczej Fundacji:
a) członek Zarządu Fundacji lub osoba pozostająca z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
b) osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo karne skarbowe.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. Szczegółową wysokość i sposób wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ustala Rada Nadzorcza w drodze uchwały. Uchwała, o której mowa w zdaniu poprzednim musi zostać zatwierdzona przez Fundatorów.
§ 16.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się stosownie do potrzeb lub na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.

W razie potrzeby Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także bez zwoływania posiedzenia, korespondencyjnie (w tym drogą elektroniczną), jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają zapewnioną możliwość oddania głosu.
§ 17.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością oddanych głosów, przy czym w razie równego rozkładu głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza może obradować i podejmować ważne uchwały, jeżeli na jej posiedzeniu obecnych jest co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej.

§ 18.

Rada Nadzorcza jest organem o uprawnieniach nadzorczych oraz opiniodawczych wobec działań Zarządu.

Rada Nadzorcza:
a) wyraża opinie w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji;
b) rozpatruje i zatwierdza roczne sprawozdania Zarządu Fundacji;
c) wyraża zgodę na podejmowanie nowej zinstytucjonalizowanej działalności Fundacji, w szczególności na zakładanie oddziałów, filii, udział Fundacji w krajowych i zagranicznych stowarzyszeniach (zrzeszeniach, organizacjach, towarzystwach, fundacjach) lub należeć do organizacji międzynarodowych,
d) wyraża zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację nieokreślonej w Statucie;
e) wyraża zgodę na powołanie zespołów doradczych Fundacji;
f) wyraża zgodę na powołanie stałych lub czasowych oddziałów terenowych Fundacji;
g) powołuje członków Zarządu Fundacji;
h) ustala wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu Fundacji;
i) dokonuje zmian statutu Fundacji;
j) wyraża zgodę na podejmowanie działalności gospodarczej przez Fundację, w tym na rozszerzanie działalności Fundacji na nowe przedmioty;
k) rozstrzyga w sprawie likwidacji Fundacji;
l) wyraża zgodę na zbywanie pod każdym tytułem nieruchomości Fundacji oraz na odpłatne nabywanie nieruchomości;
m) wyraża zgodę i określa warunki dopuszczalności połączenia Fundacji z inną fundacją.

ZARZĄD
§ 19.

Zarząd Fundacji składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) Członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych przez Radę Nadzorczą spośród kandydatów wcześniej pozytywnie zaopiniowanych przez Fundatorów. W przypadku Zarządu wieloosobowego, Prezes Zarządu powołuje Wiceprezesa Zarządu spośród Członków Zarządu.

Członkowie Zarządu powoływani są na wspólna 2-letnią kadencję.

Członkowie Zarządu Fundacji mogą być odwołani w każdym czasie przez Radę Nadzorczą. W przypadku, gdy Członek Zarządu jest jednocześnie Fundatorem lub Następcą Fundatora, o którym mowa w § 28 ust. 1 Statutu uchwała o jego odwołaniu może zostać podjęta wyłącznie z uwagi na wystąpienie ważnych przyczyn oraz podejmowana jest jednogłośnie przez Radę Nadzorczą, przy obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej.

Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo karne skarbowe.

§ 20.

Do Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem spraw Fundacji.

Zarząd Fundacji w szczególności:
a) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji;
b) tworzy i znosi jednostki organizacyjne Fundacji;
c) powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji;
d) ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzenia oraz wielkość środków na wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych w Fundacji.

§ 21.

Posiedzenia Zarządu odbywają się stosownie do potrzeb.

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu.

W razie potrzeby Zarząd może podejmować uchwały także bez zwoływania posiedzenia, korespondencyjnie (w tym drogą elektroniczną), jeżeli wszyscy członkowie Zarządu Fundacji mają zapewnioną możliwość oddania głosu.

W zakresie sprawowania bieżącego zarządu decyzje może podejmować Prezes lub działający z upoważnienia Prezesa Fundacji, Wiceprezes lub Członek Zarządu.

§ 22.

Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów oddanych.

Zarząd może obradować i podejmować ważne uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej dwóch jego członków, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu; w razie równego rozkładu głosów rozstrzyga głos Prezesa lub w razie jego nieobecności – Wiceprezesa Zarządu.

§ 23.
Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji Członka Zarządu.

§ 24.
Do składania oświadczenia woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu – w przypadku Zarządu jednoosobowego – a w przypadku Zarządu wieloosobowego, Prezes Zarządu lub łącznie dwóch Członków Zarządu lub Członek Zarządu wraz z prokurentem.

§ 25.
Zarząd Fundacji może tworzyć, za zgodą Rady Nadzorczej, zespoły doradcze spośród osób związanych z działalnością Fundacji, które będą zgłaszać sugestie i opinie co do działania Fundacji, jednak bez prawa podejmowania czynności prawnych w imieniu Fundacji.

ROZDZIAŁ V
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ GOSPODARKA FINANSOWA FUNDACJI
§ 26.

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga sporządzenia planu kąt księgowych w celu rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest w szczególności:
a) działalność związana z organizacją kongresów, targów i wystaw,
b) działalność związana z wydawaniem książek, periodyków i innych publikacji,
c) działalność portali internetowych,
d) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
e) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych.
f) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,
g) produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne,
h) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
i) działalność wspomagająca edukację,
j) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
k) Pozostałe badania i analizy techniczne
l) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
m) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Fundacja przeznaczy na działalność gospodarczą środki majątkowe w wysokości co najmniej 1000 złotych.

Działalność gospodarcza stanowi działalność dodatkową Fundacji w stosunku do działalności pożytku publicznego.

Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na działalność pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANY STATUTU FUNDACJI
§ 27.

Zmiana statutu Fundacji dokonywana jest w drodze uchwały Rady Nadzorczej podjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków Rady Nadzorczej.

ROZDZIAŁ VII
NASTĘPCY PRAWNI
§ 28.

Fundatorzy upoważnieni są do wskazania osoby (jednej) upoważnionej do wykonywania praw i obowiązków Fundatorów po ich śmierci – wskazanie to dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnej. W przypadku wskazania przez Fundatorów osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, osoby te (dalej „Następcy Fundatorów”) są wyłączenie upoważnione do wykonywania wszelkich praw i obowiązków Fundatorów określonych w Statucie. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje się odpowiednio do osób wskazanych przez Następców Fundatorów do wykonywania ich praw i obowiązków

Zarząd Fundacji prowadzi rejestr Fundatorów Fundacji oraz osób wykonujących prawa i obowiązki Fundatorów. W rejestrze, o którym mowa w zdaniu poprzednim, określa się m.in. datę i dokument stanowiący podstawę wskazania Następcy Fundatora.

ROZDZIAŁ VII
LIKWIDACJA FUNDACJI
§ 29.

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Nadzorcza.

Środki pozostałe po likwidacji Fundacji zostaną przekazane na rzecz podmiotu realizującego cele najbardziej zbieżne ze statutem Fundacji, bądź przekazane do dyspozycji Fundatorów, z poleceniem ich przeznaczenia na cele, o których mowa w art. 1 ustawy o Fundacjach.

W uchwale o likwidacji Rada Nadzorcza rozstrzyga o przeznaczeniu majątku po likwidacji Fundacji oraz dokonuje wyboru osoby likwidatora.

Do obowiązków likwidatora należy sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji Fundacji i zgłoszenie tego otwarcia do sądu.

Likwidator zakończy bieżące sprawy Fundacji, ściągnie wierzytelności i wypełni jej zobowiązania, a następnie przekaże pozostały majątek osobie lub osobom wskazanym w uchwale Rady Nadzorczej. Po zakończeniu likwidacji i zatwierdzeniu przez Radę Fundacji sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji, likwidator wystąpi z wnioskiem o wykreślenie fundacji z rejestru.

Po zakończeniu likwidacji likwidator zawiadomi ministra sprawującego nadzór nad Fundacją oraz właściwy miejscowo urząd skarbowy, przekazując tym organom odpis sprawozdania likwidacyjnego.

ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 30.
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji (jej wpisu) w Krajowym Rejestrze Sądowym.