Regulamin

Ważny od dnia 01.02.2022

§1 Definicje       
 Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 1. „Strona www” – strona www Fundacji Z cukrzycą na Ty dostępną pod adresem www.zcukrzycanaty.pl
 2. „Fundacja” – Fundacja Z cukrzycą na Ty z siedzibą w Lesku, Unii Brzeskiej 3/2 38-600 Lesko, wpisana do rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000842049 oraz posiadająca nr NIP 6881303688, i nr REGON 386101271
 3. „Regulamin” – niniejszy dokument określający w szczególności zasady i warunki funkcjonowania oraz korzystania ze strony www, prawa i obowiązki Użytkowników oraz prawa i obowiązki Fundacji,
 4. „Użytkownik” – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z usług świadczonych na stronie www przez Fundację,
 5. „Wspieracz” – Użytkownik będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, który korzysta ze strony www,
 6. „Firma” – wspieracz, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzący działalność gospodarczą, który w związku z tą działalnością korzysta ze strony www,
 7. „Serwis pośrednictwa finansowego”:
 8. payu.pl, serwis pośrednictwa finansowego prowadzony przez spółkę pod firmą PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7792308495, REGON 300523444,
 9. dotpay.pl, serwis pośrednictwa finansowego prowadzony przez spółkę pod firmą Dotpay sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000700791, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6342661860, REGON 240770255,
 10. paypal.com, serwis pośrednictwa finansowego prowadzony przez spółkę pod firmą (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu (R.C.S. Luxembourg B 118 349),
 11. „Darowizna” – kwota stanowiąca darowiznę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przekazywana przez Użytkownika na rzecz Fundacji,
 12. „Zbiórka” – ogłaszana na stronie www przez Fundację akcja polegająca na zbiórce pieniędzy na realizację określonego celu lub na cele statutowe Fundacji w ogólności.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Strona www stanowi wyłączną własność Fundacji.
 2. Fundacja udostępnia Użytkownikom adres email: fundacja@zcukrzycanaty.pl przeznaczony do kontaktów z nią, na który Użytkownicy mogą kierować do Fundacji wszelkie zapytania, sugestie, uwagi i informacje.
 3. Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu, zawiadomieniu lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Fundacją, oznacza to wysłanie wiadomości email na adres, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.
 4. Korzystanie z usług świadczonych na stronie www jest dobrowolne i bezpłatne.
 5. Każdy Użytkownik korzystający ze strony www zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego treści.
 6. Logo i nazwa Fundacji są prawnie chronione i stanowią własność Fundacji. Jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy Fundacji bez zgody Fundacji, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione.
 7. Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów strony www i innych treści w nim umieszczonych przez Fundację, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1191 z późn. zm.), a także do wyglądu strony www jako całości, przysługują wyłącznie Fundacji lub osobom trzecim, z którymi Fundacja zawarła odpowiednie umowy licencyjne. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie elementów strony www, a także jego wyglądu jako całości, bez zgody Fundacji, jest zabronione.

§ 3 Zapisy ogólne

 1. Do korzystania ze strony www potrzebne jest połączenie z siecią Internet oraz posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
 2. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
 3. Fundacja ma prawo umieszczać na stronie www materiały reklamowe, promocyjne lub marketingowe pochodzące od Fundacji lub osób trzecich.

§ 4 Darczyńcy

 1. Darczyńcą może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych za zgodą przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która nie posiada osobowości prawnej.
 2. Fundacja umożliwia, za pośrednictwem Serwisu pośrednictwa finansowego lub w inny wskazany w Regulaminie sposób, przekazywanie Darowizn Fundacji;

§ 5 Zbiórki i przekazywanie Darowizn

 1. Zbiórki są publikowane na stronie www wyłącznie przez Fundację.
 2. Darowizny nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Fundacja dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Użytkownicy mogą przekazywać Darowizny za pośrednictwem Serwisów pośrednictwa finansowego, i przelewem na rachunek bankowy Fundacji.
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 5. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, Mas­terCard Electronic, Maestro.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania przez Fundację danych osobowych Użytkowników dostępne są w zakładce Polityka prywatności (link)
 2. Fundacja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione na stronie www z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.
 4. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 01 lutego 2022 roku.
 5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Fundacji (link)
 6. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny i Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.)

W imieniu Fundacji

Artur Rydosz

Prezes Zarządu Fundacji Z cukrzycą na Ty