Celami Fundacji są:

a) ochrona i promocja
zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219)

b) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

 

Misją Fundacji jest prowadzenie działalności upowszechniającej wiedzę na temat cukrzycy oraz pomoc osobom chorującym na wszystkie typy cukrzycy (T1DM, T2DM, MODY, LADA). Głównym celem Fundacji jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze nowych rozwiązań technologicznych do samokontroli cukrzycy, w tym wykorzystywanie rozwiązań nieinwazyjnych tj. detekcja biomarkerów zawartych w wydychanym powietrzu. Więcej informacji o szczegółach technicznych można znaleźć w artykułach naukowych.